28 de novembre de 2010

19 de novembre de 2010

La meva àrea de treball / My work area

Així és la meva àrea de treball, tenint en compte que quasi tot ho tinc en caixes i que només trac allò imprescindible.

This is my work area, considering that I have almost everything in boxes and I only have in what is essential.


18 de novembre de 2010

Príncep Dimoni de Slaanesh / Slaanesh Daemon Prince

Per fi l'he acabat!

At least I've finished it!
 

16 de novembre de 2010

Guerrer de Ferro / Iron Warrior


Honreu les vostres espases! Consagreu els vostres rifles! Ungiu-los amb la sang calenta dels enemics més forts!
- Darius Khanan, Senyor de la Germandat de la Sang

14 de novembre de 2010

Disparant / Firing

13 de novembre de 2010

Descripció de Sammos IV / Description of Sammos IV

Situat als límits del subsector Tarandra es troba el sistema de Sammos, l'únic interès del qual radica a Sammos IV, un planeta miner ric en recursos però discret, de gran importància per al subsector però fàcilment reemplaçable mitjançant la importació. Encara que ja ha començat la industrialització del planeta, concretament amb la creació d'algunes ciutats rusc, en conjunt és bàsicament rural, amb poblats miners disseminats per tota la superfície.

Sammos IV té aproximadament mig bilió d'habitants, la majoria d'ells concentrats al continent principal, anomenat Hoimos pels seus habitants, que ocupa la major part de la superfície del planeta. La resta del planeta està compost per aigua i petites illes, amb la notable excepció d'un petit continent a las antípodes del principal, anomenat Hados, que està pràcticament deshabitat.

A pesar del que pugui parèixer a simple vista, el valor estratègic de Sammos IV no s'ha de desestimar, ja que suposa un punt defensiu a la frontera est del subsector Tarandra, raó per la qual sempre alberga una força modesta de Guàrdia Imperial

- Wilhym Amert, Historiògraf Majoris del subsector Tarandra, a Cartografia del subsector Tarandra

***

Located on the edge of the Tarandra subsector is the Sammos system, whose only interest lies in Sammos IV, a planet rich in mineral resources but discreet, very important for the subsector but easily replaceable by importation. Although industrialization has already begun on the planet, particularly with the creation of some hive cities, as a whole is basically rural, with mining villages scattered throughout all the surface.

Sammos IV has about half a billion inhabitants, most of them concentrated in the main continent, called Hoimos by its inhabitants, occupying most of the planet's surface. The rest of the planet consists of water and small islands, with the notable exception of a small continent in the antipodes of the principal, called Hados, which is virtually uninhabited.

Despite what may seem at first glance, the strategic value of Sammos IV should not be dismissed since it's a defense point at the eastern border of Tarandra subsector, why always holds a modest force of Imperial Guard.

- Wilhym Amert, Historiographer Majoris of Tarandra subsector in Cartography of Tarandra subsector

Situació inicial / Initial situation

 Llegenda:
blau fosc - Eldars Foscos - Muerde
blanc - Eldars Foscos - Pablo
marró - Guàrdia Imperial - Luna de hierro
morat - Dimonis - Morkai5
taronja - Tirànids - Larga_vida_al_emperador
negre - Templers Negres - Jorgicha
vermell - Àngels Sagnants - Berserker

 Legend:
dark blue - Dark Eldar - Muerde
white -
Dark Eldar - Pablo
brown -
Imperial Guard - Luna de hierro
purple -
Daemons - Morkai5
orange -
Tyranids - Larga_vida_al_emperador
black -
Black Templars - Jorgicha
red -
Blood Angels - Berserker

8 de novembre de 2010

Mapa de la Campanya de Sammos IV / Map of the Sammos IV Campaign

Ja està llest el mapa de la campanya de Sammos IV.

The map of Sammos IV campaign is ready.

6 de novembre de 2010

Fortalesa / FortressPensament del dia / Thought of the day

La victòria no necessita explicació, la derrota no en permet cap.
Victory needs no explanation, defeat allows none.