30 de juny de 2010

En projecte: ruïnes arcanes acabades / In project: Arcane Ruins finished

Ja estan acabades les ruïnes! Les vaig pintar amb una base de Charadon Granite, seguit d'un pinzell sec de Adeptus Battlegrey i un altre de Dheneb Stone. Finalment, un rentatge amb Devlan Mud.

The ruins are finished! I painted them with a base of Charadon Granite, followed by a drybrush of Adeptus Battlegrey and another one of Dheneb Stone. Finally, I washed them with Devlan Mud.


29 de juny de 2010

Propietats de la pena / Properties of the pain

PROPIETATS DE LA PENA


Assumiràs la veu d'un poble,

i serà la veu del teu poble,

i seràs, per a sempre, poble,

i patiràs, i esperaràs,

i aniràs sempre entre la pols,

et seguirà una polseguera.

I tindràs fam i tindràs set,

no podràs escriure els poemes

i callaràs tota la nit

mentre dormen les teues gents,

i tu sols estaràs despert,

i tu estaràs despert per tots.

No t'han parit per a dormir:

et pariren per a vetllar

en la llarga nit del teu poble.

Tu seràs la paraula viva,

la paraula viva i amarga.

Ja no existiran les paraules,

sinó l'home assumint la pena

del seu poble, i és un silenci.

Deixaràs de comptar les síl·labes,

de fer-te el nus de la corbata:

seràs un poble, caminant

entre una amarga polseguera,

vida amunt i nacions amunt,

una enaltida condició.

No tot serà, però, silenci.

Car diràs la paraula justa,

la diràs en el moment just.

No diràs la teua paraula

amb voluntat d'antologia,

car la diràs honestament,

iradament, sense pensar

en ninguna posteritat,

com no siga la del teu poble.

Potser et maten o potser

se'n riguen, potser et delaten;

tot això son banalitats.

Allò que val és la consciència

de no ser res sino s'és poble.

I tu, greument, has escollit.

Després del teu silenci estricte,

camines decididament.


Vicent Andrés Estellés

VISQUEN ELS PAÏSOS CATALANS!

* * *

PROPERTIES OF THE PAIN


You will assume the voice of a people,

and it will be the voice of your people,

and you will be, forever, people,

and you will suffer, and you will wait,

and you will go always between the dust,

you will be followed by a dust.

And you will be hungry and you will be thirsty,

you will not can write the poems

and you will be silent all night

while your people are sleeping,

and only you will be awake,

and you will be awake for all.

Do not you have been given birth for sleeping:

you have been given birth for watching

in the long night of your people.

You will be the living word,

living and bitter word.

There will not exist the words,

but the man that assumes the pain

of his people, and it is a silence.

You will cease to count the syllables,

to do the tie of the knot:

you will be a people, walking

between a bitter dust,

life up and nations up,

a praised condition.

Not everything will be, however, silence.

Because you will say the right word,

you will say it in the right moment.

You will not say your word

with a will of anthology,

because you will say it honestly,

angrily, without thinking

in any posterity,

if not is the one of your people.

Maybe they kill you or maybe

they laugh, maybe they betray you;

all of these are banalities.

What matters is the conscience

of being nothing if not being people.

And you, seriously, have chosen.

After your strict silence,

you walk firmly.

 
Vicent Andrés Estelles

LONG LIVE FOR CATALAN COUNTRIES!

20 de juny de 2010

Palau de Slaanesh / Palace of Slaanesh


No estic demanant sang. Puc prendre la vostra sang. Estic demanant ànimes. Només vosaltres podeu donar-me les vostres ànimes.


I am not asking for blood. I can take your blood. I am asking for souls. Only you can give me your souls.

En projecte: ruïnes arcanes / In project: Arcane Ruins

Estic preparant aquestes ruïnes arcanes perquè algunes serveixin com a escenografia i altres (com el portal), com a objectius.

I'm preparing these Arcane Ruins, some of them as scenenery, and some of them (like the gate) as objectives.


13 de juny de 2010

Antigues i noves diablesses / Old and new Daemonettes

Aquesta diablessa la vaig pintar fa un munt d'anys. Recordo que de nen m'agradaven molt aquests models, però ara els veig i em semblen horribles.

 I painted this Daemonette a lot of years ago. I remember that when I was a child I liked a lot these models, but I see them now and they seem horrible to me.


I aquestes dues les acabo de pintar, i els nous models m'agraden molt. Quina diferència d'esquema de color, eh!

And I've just painted these two, and I like a lot the new models. What a difference between both colour schemes, huh!


7 de juny de 2010

Kill Team de Slaanesh / Slaanesh Kill Team

Ja tinc muntat el meu Kill Team de Slaanesh per a la campanya d'aquest estiu!

I've already mounted my Slaaneshi Kill Team for the campaign of this summer!