29 de setembre de 2009

Nova armadura tau / New Tau battlesuit


24 de setembre de 2009

22 de setembre de 2009

20 de setembre de 2009

Pel Bé Suprem / For the Greater Good

19 de setembre de 2009

Traducció del Còdex Tau / Tau Codex translation


Aquests dies he estat llegint l'acadèmia de The Advanced Tau Tactica i, és clar, he hagut de consultar el Còdex en anglès. Aleshores m'he adonat de com de malament està traduït a l'espanyol el Còdex: Imperi Tau. Si algun dia es traduís al català, espero que no arrossegui les mancances que té la traducció espanyola.

Estic fent un petit glossari amb termes de la llista de l'exèrcit i l'armeria amb les formes que considero més adequades i més fidelignes a les angleses, encara que per a moltes m'he decidit per solucions de la traducció espanyola, com per exemple, dient rifle d'inducció al pulse rifle.

De moment, us en poso un exemple: els tipus d'armadures.
  • En anglès: Stealth armour (o Stealthsuit), XV8 Crisis Battlesuit, XV88 Broadside armour
  • En espanyol: Armadura mimética, Armadura XV8 Crisis, Armadura XV88 Apocalipsis
  • Traducció literal al català: Armadura de sigil, Armadura de batalla XV8 Crisi, Armadura d'andanada XV88
  • Traducció final: Armadura de sigil XV25 (o XV15), Armadura de batalla XV8 Crisi, Armadura pesada XV88

These days I've been reading the academy of The Advanced Tau Tactica and, of course, I had to consult the Codex in English. Then I realised how bad it is translated into Spanish the Codex: Tau Empire. If someday it would be translated into Catalan, I hope it won't have the same problems that has the Spanish translation.

I'm doing a small glossary of terms from the army list and armoury with that forms which I consider more appropiate and more similar to English ones, but I decided for many solutions from the Spanish translation, for example, calling the pulse rifle rifle d'inducció (induction rifle).

For now, here you have an exemple: the types of armour:
  • English: Stealth armour (or Stealthsuit), XV8 Crisis Battlesuit, XV88 Broadside armour
  • Spanish: Armadura mimética [mimetic armour], Armadura XV8 Crisis, Armadura XV88 Apocalipsis [XV88 Apocalypse armour (??)]
  • Literal translation into Catalan: Armadura de sigil, Armadura de batalla XV8 Crisi, Armadura d'andanada XV88
  • Final translation: Armadura de sigil XV25 (or XV15), Armadura de batalla XV8 Crisi, Armadura pesada XV88 [XV88 Heavy armour]

18 de setembre de 2009

Armadura de sigil XV25 Tau / Tau XV25 Stealthsuit

La Caiguda de Dokhar: Cancel·lada

Ho sento molt, però cancel·laré la campanya La Caiguda de Dokhar. Potser més avant, ara que tinc el Planetary Empires... Però ara per ara tinc poc de temps.

I'm sorry, but I will cancell the The Fall of Dokhar campaign. Maybe afterwards, now that I have Planetary Empires... But for now I have little time.

17 de setembre de 2009

Guardians Eldars / Eldar Guardians

16 de setembre de 2009

Disculpes / Apologies

Aquest estiu ha estat una mica estrany: m'he mudat, he treballat molt, he tingut exàmens... Així que no he pogut actualitzar molt el bloc. Us demano disculpes, però aquest hivern prometo postejar més!

This summer was a bit strange: I moved to another apartment, I worked hard, I had exams... So I couldn't actualize the blog. My apologies, but I promise to post more this winter!

Eteri / Ethereal

13 de setembre de 2009

Honsou