16 de juliol de 2009

La Caiguda de Dokhar 1: Informació

Informació

Aquesta campanya recrea la invasió d'un món imperial pels tirànids, i tot el caos al voltant d'un planeta en guerra. És una campanya breu en la qual tothom pot participar. Qualsevol que jugui una partida de la campanya pot comentar al post i el resultat de la seva partida serà tingut en compte. Animeu-vos-hi!

La campanya consta de dues parts:

1- Rebel·lió (warhammer 40,000 bàsic)
2- El Gran Devorador (planestrike)

Postejaré les diferents partides a jugar en els posts successius, a veure què us semblen i si us agraden per jugar-ne alguna!


Information

This campaign is about a Tyranid invasion of a Imperial world, and all the chaos of a planet in war. It is a brief campaign in which everyone can take part. Anyone that plays a game from the campaign may comment the post and the result of her game will be considered. Come on and participate!

The campaign has two parts:

1- Rebellion (basic warhammer 40,000)
2- The Great Devourer (planestrike)

I will post the different games to play in the next posts, to see what do you think about them and if you like them, play any of them!

La Caiguda de Dokhar / The Fall of DokharPròximament
Soon

11 de juliol de 2009

Ressenya: Dark Heresy Pantalla del DJ / Review: Dark Heresy The Game Master's Kit


Ja heu vist la pantalla del narrador del Dark Heresy? Està molt bé, és en cartoné i a color.

Coses bones: moltes taules, dura, lletra clara

Coses dolentes: molt gran, cal consultar contínuament el llibre igualment

A més, ve amb un llibret en blanc i negre que té alguns extres. Té una aventureta per a jugadors principiants, que està molt bé, encara que hagués estat millor que fos una continuació de l'aventura del llibre gros. També té una segona part que són una descripció d'alienígenes (els Slaugth) i unes regles de creació d'alienígenes (o més bé de criatures alienígenes). Les regles estan molt bé, i són un bon ajut per a crear aventures noves. L'últim són unes regles de dues pàgines sobre verins i toxines que, vaja, estan bé, però que ja podrien haver inclòs al llibre principal.

Aquest suplement en veritat és un caprici, però sempre és útil tenir una bona pantalla de màster, i crec que la farem servir per a qualsevol joc. Adéu a la pantalleta de paper de Vampir!

Have you already seen the game master's screen of Dark Heresy? It's so good, made in cardboard and in colour.

Good things: many tables, hard, clear writing

Bad things: too big, must consult continuously the book

In addition, it comes with a booklet (black and white) that has some extras. It has a little adventure for beginners, that is cool, but would have been better if it had been a sequel of the adventure in the big book. Too, it has a second part that is a description of aliens (the Slaugth) and rules for alien creation (really, for alien creatures creation). The rules are all right, and are a good help to create new adventures. The las part are a two-paged rules about poisons and toxines that, well, are fine, but it should have been included in the principal book.

This supplement is indeed a caprice, but it's always useful to have a good master's screen, and I think we'd use them for whatever roleplaying game we play. Good bye to the old paper screen of Vampire!

10 de juliol de 2009

En projecte: Torres capil·lars

He imprimat una de les torres capil·lars tirànides que vaig comprar de ForgeWorld. Provaré amb el mateix esquema que els meus tirànids, verd i os, i si para bé ja pintaré les altres dues.

I've sprayed one of the Tyranid capillary towers that I get from ForgeWorld. I'm going to try with the same colours than my Tyranids, green and bone, and if it's fine I'll paint the other three.

9 de juliol de 2009

Planetstrike!


M'he comprat el Planetstrike! No és que sigui el millor suplement que ha tret Games Workshop, però dóna moltes possibilitats narratives i de joc, a més de refrescar el joc. De vegades fan falta coses noves per estimular els jugadors.

He pensat a fer una petita campanya aquest estiu amb aquest suplement, prenent com a eix central la invasió tirànida d'un planeta, i l'anomenaré La Caiguda de Dokhar.

I bought Planestrike! Although it is not the best supplement published by Games Workshop, it gives a lot of narrative and gaming possibilities, and furthermore refreshes the game. Sometimes new things are necessary in order to stimulate the players.

I'm thinking on writting a little campaign this summer with this supplement, taking as central element a Tyranid planetary invasion, and I will call it The Fall of Dokhar.